Portál driving.digital má za cieľ zvyšovať pozitívny vplyv slovenského výskumu a inovácií na výkonnosť slovenskej ekonomiky, najmä v oblasti inteligentnej mobility.

Prevádzkovateľom portálu driving.digital je združenie driving.digital, Einsteinova 3541/24, 851 01 Bratislava, IČO: 42019320 (ďalej len „Prevádzkovateľ).

Kontaktné údaje:

tel. č. +421 908 309 515,

e-mailová adresa: contact@drivingdigital.org

Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

  1. Zmluvné vzťahy

Na účely registrácie účastníkov podujatia sú spracúvané osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, tel. číslo a e-mailová adresa, prípadne ďalšie údaje uvedené v správe registračného formulára.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, vrátane predzmluvných vzťahov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. Poskytnutie osobných údajov je potrebné na uzavretie zmluvného vzťahu.

Na účely plnenia legislatívnych požiadaviek, najmä účtovných a daňových, sú spracúvané osobné údaje vyžadované osobitnými predpismi.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov prebieha bez súhlasu dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie osobných údajov stanovuje osobitný predpis.

Na účely poskytnutia informácií vyžiadaných dotknutou osobou prostredníctvom kontaktného formulára sú spracúvané osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, tel. číslo, e‑mailová adresa, prípadne ďalšie údaje uvedené v správe kontaktného formulára.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je podpora služieb záujemcom o informácie prostredníctvom elektronickej komunikácie.

Na účely zaistenia bezpečnosti a funkčnosti webového portálu driving.digital, Prevádzkovateľ môže spracúvať online identifikátory ako napríklad IP adresu a súbory cookies.

Právnym základom spracúvania je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zaistenie bezpečnosti a funkčnosti webového portálu. Osobné údaje sa uchovávajú po prevádzkovú dobu webového portálu.

Príjemci osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané poverenými osobami a správcom webového portálu Prevádzkovateľa.

Prenos osobných údajov do tretích krajín a analytika

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje. Osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu:

Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov právo:

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním Prevádzkovateľa: